Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen enerzijds Ann-Sophie Degroote, met maatschappelijke zetel te Broekelken 15c, 9991 Adegem en met ondernemingsnummer BE0832.954.242 (“Ann-Sophie”), en anderzijds de opdrachtgever of de klant van Ann-Sophie (“Opdrachtgever”) en zijn van toepassing op elk aanbod van Ann-Sophie of elke overeenkomst tussen Ann-Sophie en Opdrachtgever die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de diensten die Ann-Sophie voor de Opdrachtgever levert, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, merkstrategische diensten, merkdefinitie diensten, merkdesign diensten (o.a. webdesign en hosting), digitale branding diensten, diensten in het kader van merkcontent creatie en levering van externe diensten (b.v. drukwerk, copywriting, interieur) (“Diensten”). De bepalingen van de offerte samen met deze algemene voorwaarden en de Verwerkersovereenkomst vormen samen de overeenkomst met de Opdrachtgever (“Overeenkomst”). De Overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging van de offerte door de Opdrachtgever of door de aanvang van de uitvoering van Diensten door Ann-Sophie indien er geen schriftelijke bevestiging van de offerte bestaat.

1.2 De Overeenkomst vervangt alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze Overeenkomst zouden voorafgaan. Commerciële documenten en aanbiedingen van Ann-Sophie scheppen bijgevolg geen verbintenissen in hoofde van Ann-Sophie.

1.3 De Overeenkomst heeft tevens voorrang op de algemene en andere voorwaarden van de Opdrachtgever, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van de Overeenkomst zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van Ann-Sophie.

2. Uitvoering van diensten

2.1 Algemeen

2.1.1 Ann-Sophie handelt naar best vermogen bij het verstrekken en uitvoeren van Diensten. Alle handelingen van de Ann-Sophie worden als middelenverbintenissen beschouwd.

2.1.2 Indien er termijnen worden vermeld, zijn deze slechts indicatief en vormen zij in hoofde van Ann-Sophie geen resultaatsverbintenis. Het overschrijden van deze termijnen door Ann-Sophie kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding noch tot beĂ«indiging van de Overeenkomst. In geval van niet-levering van Diensten door Ann-Sophie worden de eventueel door de Opdrachtgever betaalde voorschotten terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

2.1.3 Alle door de Opdrachtgever bestelde wijzigingen en/of meerwerken, o.m. m.b.t. de door Ann-Sophie in opdracht van Opdrachtgever ontwikkelde website of webshop of m.b.t. de reeds bestaande en/of door een derde ontwikkelde website of webshop van de Opdrachtgever waarop de Overeenkomst betrekking heeft (hierna: de “Website”), vereisen het voorafgaande akkoord van zowel de Opdrachtgever als Ann-Sophie en kunnen met alle rechtsmiddelen worden bewezen, bijvoorbeeld door de niet-geprotesteerde uitvoering ervan door Ann-Sophie. De Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat elke tussenkomst door Ann-Sophie voor wijzingen, meerwerken, onderhoud en/of reparatie in het kader van de Overeenkomst tot gevolg kan hebben dat de Website en/of de gegevens op of verbonden aan de Website tijdens de duur van deze tussenkomsten niet beschikbaar of onbruikbaar kunnen zijn, zonder dat Ann-Sophie hiervoor op enigerlei wijze aansprakelijk kan worden gesteld.

2.1.4 Elke annulering van Diensten (“Annulering”) door de Opdrachtgever moet schriftelijk binnen 15 werkdagen na datum van totstandkoming van de Overeenkomst conform artikel 1 gebeuren en door Ann-Sophie worden aanvaard. In geval van Annulering is de Opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 25% van de waarde van de offerte verschuldigd.

2.1.5 De Opdrachtgever verbindt er zich toe alle noodzakelijke documentatie en inlichtingen aan Ann-Sophie te bezorgen, alsook de nodige toestemmingen te hebben verkregen, teneinde Ann-Sophie toe te laten haar Diensten correct en tijdig uit te voeren. Als informatieverstrekker staat enkel de Opdrachtgever in voor de juistheid en volledigheid van alle instructies, informatie en mededelingen. Ann-Sophie is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van verkeerde, onnauwkeurige of gebrekige informatie verstrekt door de Opdrachtgever voor de uitvoering van Diensten, dan wel het gebrek aan toestemmingen.

2.1.6 Tot de Diensten van Ann-Sophie behoort niet het voeren van onderzoek naar het bestaan van, de bescherming door en/of de geldigheid van intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtgever, waaronder maar niet beperkt tot merkenrechten, tekening -of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten, naburige rechten en portretrechten van derden, softwarebescherming, databankrechten, domeinnamen of andere intellectuele eigendomsrechten.

2.1.7 Ann-Sophie behoudt zich het recht voor om voor de uitvoering van (een deel van) bepaalde Diensten een beroep te doen op onderaannemers, freelancers en/of externe leveranciers (bijvoorbeeld een drukker of (web)hosting provider,  merkenregistratie), zonder de Opdrachtgever daarvan vooraf op de hoogte te stellen.

2.1.8 Ann-Sophie behoudt zich eveneens het recht voor om in verband met service, verbetering, onderhoud en beveiliging van de Diensten en/of de systemen van Ann-Sophie, de toegang tot de (de Diensten en/of (onderdelen van) haar systeem (al dan niet tijdelijk) te blokkeren of het gebruik daarvan te beperken, indien dit naar de mening van Ann-Sophie nodig is, zonder de Opdrachtgever daarvan vooraf op de hoogte te stellen.

2.2 Websites

2.2.1 Onverminderd artikel 6 van deze algemene voorwaarden, behoudt Ann-Sophie de (materiĂ«le) eigendom van de door haar ontwikkelde Website tot op het ogenblik dat Ann-Sophie integrale betaling door de Opdrachtgever heeft ontvangen. Niettemin, en onverminderd artikel 2.2.2, zullen alle risico’s van verlies, vernietiging of beschadiging van de Website integraal gedragen worden door de Opdrachtgever vanaf de (op)levering. Tot zolang de Opdrachtgever de Website en de uitvoering van de Diensten niet of niet integraal heeft betaald, is het de Opdrachtgever verboden eender welke daad van beschikking te stellen m.b.t. de Website, met inbegrip van verkoop, ruil, schenking, lening of inpandgeving. 

2.2.2. Bij het einde van de implementatie of vanaf de (op)levering van de Website is de Opdrachtgever gehouden (samen met Ann-Sophie) de Website te testen en controleren op gebreken of niet-conformiteit gedurende een periode van 1 maand. Indien tijdens deze testperiode blijkt dat de Website gebreken bevat, zal de Opdrachtgever deze uiterlijk op de laatste dag van voormelde testperiode schriftelijk meedelen aan Ann-Sophie. Ann-Sophie zal de binnen de testperiode opgeworpen gebreken naar best vermogen trachten herstellen. Ann-Sophie heeft hierbij het recht om tijdelijke oplossingen aan te brengen. De Website zal tussen de Opdrachtgever en Ann-Sophie gelden als definitief aanvaard op de eerste dag na voormelde testperiode.

2.2.3 Eventuele klachten m.b.t. gebreken of niet-conformiteit van de Website schorten de (betalings)verplichtingen van de Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst niet op.

2.2.4 De bepalingen van huidig artikel 4 gelden enkel voor (de onderdelen van) de Website die het voorwerp uitmaakt van de Overeenkomst. Ann-Sophie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele gebreken m.b.t. (en/of kan geen enkele garantie leveren voor) (i) producten, software en/of diensten van derden en/of (ii) door derden verrichte wijzigingen, herzieningen of uitbreidingen van of met betrekking tot de Website.

2.2.5 Enkel de Opdrachtgever is aansprakelijk voor het specifieke gebruik dat hij van de Website maakt en/of de doeleinden waarvoor hij de Website gebruikt.

2.3 VIP-dagen

Tijdens deze intensieve eendaagse design intensive, spendeert Dienstverlener 7,5 uur (4 uur voor een halve dag) aan taken vooropgesteld door de klant, 1 uur voor een pre-intensive strategische video call en 1 uur post-intensive support. Daarna volgen nog 30 dagen post-intensive e-mail en tekstgebaseerde support. Het werk wordt uitgevoerd op het kantoor van Dienstverlener, tenzij anders overeengekomen. Taak prioriteiten en planning worden bepaald door Opdrachtgever. Taken worden uitgevoerd tijdens normale kantooruren, nl. van 9u tot 17u op weekdagen.

Tijdens de 30 dagen post-intensive support, zal Opdrachtgever de mogelijkheid hebben om Dienstverlener te contacteren via e-mail of Messenger/Whatsapp. Hij zal een antwoord krijgen via e-mail, Messenger, Whatsapp of video tutorials. Niet inbegrepen in deze support: bijkomende design of website aanpassingen die het werk van de VIP dag overschrijden. Als Opdrachtgever bijkomende taken heeft die uitgevoerd moeten worden, boekt de klant een nieuwe dag of halve dag. 

Betaling voor deze diensten is €1.500 excl. btw (€800 excl. btw voor een halve dag) en wordt betaald in 2 schijven:

  • 50% bij boeken van de VIP dag
  • 50% binnen 24u na de VIP-dag

Bijkomende design diensten die de intensive dag overtreffen, kunnen in een nieuwe (halve) dag uitgevoerd worden aan de normale dagtarief. Dit wordt afzonderlijk gefactureerd. Niet inbegrepen in de normale dagprijs zijn hieronder opgesomd (niet limitatief):

  • stockfotografie
  • copywriting/vertalingen
  • licenties voor premium fonts
  • licenties voor premium WordPress plugins
  • allerlei betaalde diensten via een 3de partij

De resultaten van het werk door Dienstverlener, met inbegrip van het originele, creatieve werk, blijft eigendom van de dienstverlener. Opdrachtgever mag dit echter wel gebruiken zoals hij zelf geschikt acht.

Opdrachtgever begrijpt dat elke geschreven uitspraak, afbeeldingen, audio- of video-opnames van Opdrachtgever, kunnen gebruikt worden voor promotie- of reclamedoeleinden. Opdrachtgever gaat akkoord dat de dienstverlener zijn naam, korte biografische omschrijving en geschreven/opgenomen uitspraken mag gebruiken.

De aankoop en betaling van het voorschot is niet-restitueerbaar. De dag kan wel opnieuw ingepland worden d.m.v. een geschreven melding ten laatste 7 dagen op voorhand. Het voorschot is 90 dagen geldig en moet gebruikt worden binnen deze tijdsspanne. Mocht het voorkomen dat het niet lukt om binnen de tijdsspanne van 90 dagen de intensive te laten doorgaan, of mocht Opdrachtgever niet ten laatste 7 dagen voor de aanvang van de intensive een nieuwe dag inplannen, dan vervalt de intensive en kan het voorschot niet meer aangewend worden voor een nieuwe intensive.

Wanneer Opdrachtgever de intensive opnieuw wenst in te plannen NA de tijdsspanne van 90 dagen, kan het voorschot aangewend worden voor een nieuwe intensive aan de tegen dan geldende tarieven, die eventueel hoger of lager kunnen liggen dan de op de oorspronkelijk datum van boeking.

2.4 Technische ondersteuning en onderhoud

Voor diensten van technische ondersteuning en onderhoud, w.o. content management, aanpassingen aan bestaande content, invoegen van nieuwe content, doorvoeren van updates en upgrades aan de Website, beveiligen van de Website en/of het maken van back-ups m.b.t. de Website, kan de Opdrachtgever een afzonderlijke overeenkomst afsluiten met Ann-Sophie.

2.5 Hosting

2.5.1 De Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat Ann-Sophie voor de hostingdiensten verbonden aan de Website, waarvoor de Opdrachtgever desgevallend een afzonderlijke overeenkomst afsluit met Ann-Sophie, beroep doet op een externe dienstverlener of onderaannemer (hosting provider) en met deze laatste een Service Level Agreement (SLA) heeft gesloten waarin de voorwaarden m.b.t. de hostingdiensten zijn opgenomen. De Opdrachtgever kan te allen tijde een kopie opvragen van de actuele versie van deze SLA.

2.5.2 Onverminderd artikelen 5 en 7 van deze algemene voorwaarden en de (bepalingen van de) in 2.4.1 vermelde SLA, is Ann-Sophie voor wat betreft de hostingdiensten niet aansprakelijk voor verlies of lekken van verzonden of opgeslagen gegevens of informatie als gevolg van fouten van Opdrachtgever.

2.6 Domeinnamen

2.6.1 De Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat Ann-Sophie voor de registratie en vernieuwing van domeinnamen samenwerkt met (erkende) registrars. De registratie en vernieuwing van domeinnamen is onderworpen aan de voorwaarden zoals vastgesteld in de reglementen en algemene voorwaarden van de verschillende instanties die toezicht houden op en verantwoordelijk zijn voor het toepasselijke domeinnamensysteem.

2.6.2 Voor registraties in het .be domein is DNS Belgium vzw verantwoordelijk. De algemene voorwaarden van DNS Belgium zijn hier te raadplegen. De Opdrachtgever verklaart uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden de toepassing ervan te aanvaarden.

2.6.3 Ann-Sophie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het (al dan niet te kwader trouw) registreren van domeinnamen door derden of het op verzoek van de Opdrachtgever registreren van domeinnamen die inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden.

3. Vergoeding, facturatie en betaling

3.1 De Diensten worden afgerekend zoals bepaald in de Overeenkomst en onafhankelijk van de werkzaamheden van derden. Ann-Sophie heeft tevens het recht om voor de aanvang of tijdens de Diensten een provisie aan te rekenen op de kosten en vergoedingen.

3.2 Alle facturen van Ann-Sophie zijn betaalbaar binnen 14 kalenderdagen na de uitgiftedatum van de factuur. Het bedrag van elke factuur dat niet of niet volledig op de vervaldag is betaald, wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met (i) een interest gelijk aan 1% per maand van niet-betaling, waarbij elke begonnen maand wordt beschouwd als zijnde verlopen, en (ii) een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 15% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van €250. Ann-Sophie is daarnaast gerechtigd de kosten voor ingebrekestelling en aanmaning (“herinneringskosten”) aan te rekenen. Huidig artikel geldt onverminderd het recht van Ann-Sophie een hogere (schade)vergoeding te eisen mits bewijs van hoger werkelijk geleden schade.

3.3 Bij gebrek aan betaling op de datum van opeisbaarheid van Ă©Ă©n of meer facturen, worden alle openstaande maar nog niet opeisbare facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling lastens Opdrachtgever opeisbaar. De Opdrachtgever is niet gerechtigd facturen van Ann-Sophie te compenseren met eigen facturen.

4. Contractuele tekortkomingen

4.1 In geval van niet-nakoming door Opdrachtgever van Ă©Ă©n of meer van zijn contractuele verbintenissen, waaronder haar betalingsverplichtingen, zal Ann-Sophie Opdrachtgever per aangetekend schrijven in gebreke stellen. Indien Opdrachtgever na tien (10) kalenderdagen na datum van voormelde ingebrekestelling alsnog in gebreke blijft zijn contractuele verbintenissen na

te komen, heeft Ann-Sophie het recht om: (i) Elke verdere prestatie onder de Overeenkomst op te schorten totdat Opdrachtgever zijn contractuele verbintenissen zal hebben nagekomen. Dit betekent onder meer dat Ann-Sophie de toegang tot de website kan opschorten (met de eventuele onmogelijkheid voor Opdrachtgever om nog elektronische werkzaamheden te verrichten en met de blokkering van de toegang tot de website en/of de gegevens ervan tot gevolg), geen nieuwe back-up van de data van Opdrachtgever dient te maken en de eventueel gemaakte back-ups onbeschikbaar zal maken. Ann-Sophie zal de klant schriftelijk in kennis stellen van deze beslissing. In voorkomend geval is Ann-Sophie op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die de klant of zijn klanten hierdoor zouden lijden (in het bijzonder doch niet beperkt tot verlies van (persoons)gegevens, onmogelijkheid voor Opdrachtgever toegang te verkrijgen tot zijn elektronische documenten, eventueel verlies aan bedrijfswinst etc.); of (ii) De Overeenkomst zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang te ontbinden lastens de Opdrachtgever. In dat geval heeft Ann-Sophie recht op een (bijkomende) schadevergoeding ten laste van de klant, forfaitair begroot op 30% van de overeengekomen totaalprijs van de overeengekomen maar niet uitgevoerde Diensten.

4.2 In zoverre de Opdrachtgever in gebreke blijft om één of meer openstaande facturen ten aanzien van Ann-Sophie (geheel of gedeeltelijk) te voldoen of haar andere verbintenissen na te komen, heeft Ann-Sophie het recht de uitvoering van haar Overeenkomsten (bijvoorbeeld de toegang tot de website) met de Opdrachtgever op te schorten tot wanneer alle openstaande facturen integraal worden aangezuiverd inclusief de toegevoegde schadevergoeding, verwijlinteresten en herinneringskosten (in welk geval Opdrachtgever tevens aan Ann-Sophie een vergoeding verschuldigd zal zijn van €250 (excl. btw) voor reactivering van de Diensten) dan wel de Overeenkomst conform artikel 9 te beëindigen, ongeacht of de openstaande factuur al dan niet betrekking heeft op die Overeenkomst waarvoor de Diensten worden uitgevoerd. In voorkomend geval is Ann-Sophie op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever of haar klanten zouden lijden ten gevolge van voormelde opschorting of beëindiging. In geval van beëindiging van de Overeenkomst in voormelde zin heeft Ann-Sophie recht op een (bijkomende) schadevergoeding ten laste van Opdrachtgever, forfaitair begroot op 25% van de overeengekomen totaalprijs van de overeengekomen maar nog niet uitgevoerde Diensten.

5. Klachten en aansprakelijkheid

5.1 Klachten betreffende de Diensten of (protest van) facturen dienen binnen de acht kalenderdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk aan Ann-Sophie via het e-mailadres hallo@ann-sophie.be te worden gemeld (in geval van protest van facturen dient Opdrachtgever tevens de reden(en) van protest te vermelden). Bij gebrek aan melding binnen deze termijn kan Ann-Sophie niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade en worden de facturen geacht te zijn aanvaard. In elk geval, verjaart iedere vordering ten aanzien van Ann-Sophie met betrekking tot Diensten na Ă©Ă©n jaar na ontvangst van de factuur voor de geleverde Diensten.

5.2 Ann-Sophie is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van haar bewezen eigen zware fout, bedrog of opzet bij de uitvoering van de Diensten. In geen geval is Ann-Sophie aansprakelijk voor enige indirecte schade of gevolgschade waaronder onder meer tijdverlies, verlies van klanten, winstderving, verlies van inkomsten, verlies van kansen of zakelijke opportuniteiten, verlies aan goodwill, schade aan materiaal of software van derden, dataverlies, inbreuken op beveiliging en verspreiding van vertrouwelijke gegevens – deze laatste twee echter onder voorbehoud van bepalingen inzake aansprakelijkheid in de GDPR – of enige andere vorm van economische schade. 

5.3 De Opdrachtgever verbindt er zich toe Ann-Sophie integraal en in hoofdsom, interesten en (gerechts- en advocaten)kosten te vrijwaren voor elke vordering of aanspraak van een derde die voortvloeit uit, of verband houdt met, deze Overeenkomst en de Diensten door Ann-Sophie voor de Opdrachtgever uitgevoerd.

5.4 Ann-Sophie is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, zowel directe als indirecte en/of gevolgschade, die zou voortvloeien uit: (i) eventuele storingen, fouten, onderbrekingen, virussen of gebreken in of het tijdelijk niet, niet juist of niet volledig beschikbaar zijn of functioneren van de (computer)systemen van Opdrachtgever; (ii) (de inhoud van) de (persoons)gegevens of informatie die via de Diensten worden bewaard of uitgewisseld, onverminderd de geldende privacyregelgeving (en artikel 6 hieronder) en de tussen partijen afgesloten verwerkersovereenkomst; en (iii) onderbrekingen in de Diensten als gevolg van onvoorziene gebeurtenissen, server of internet malfuncties of overmacht. Desgevallend wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om de uitvoering van de Diensten terug op te starten, zonder dat Ann-Sophie enige schadevergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd is.

5.5 Indien er sprake is van technische problemen, is Ann-Sophie gerechtigd de toegang tot (onderdelen van) de Diensten en/of (onderdelen) van haar systeem en/of interfaces (al dan niet tijdelijk) onmiddellijk en op ieder gewenst moment te blokkeren of het gebruik daarvan te beperken en /of andere maatregelen te nemen indien dit naar mening van Ann-Sophie nodig is, zonder de Opdrachtgever daarvan vooraf op de hoogte te stellen en zonder dat Ann-Sophie enige schadevergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd is.

5.6 Ann-Sophie kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de schade, die zou voortvloeien uit (zelfs zware of opzettelijke) fouten of tekortkomingen van aangestelden van Ann-Sophie of van onderaannemers, freelancers of derde leveranciers waarop zij een beroep doet voor de uitvoering van (een deel) van de Diensten of die zou voortvloeien uit fouten, storingen of gebreken in de (computer)systemen van haar aangestelden, onderaannemers, freelancers of externe leveranciers. Ann-Sophie kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor vorderingen ingesteld door derden tegen de Opdrachtgever naar aanleiding van een merkenregistratie die zij laat uitvoeren door een gemachtigde.

5.7 Onder alle omstandigheden dient Opdrachtgever na de vaststelling van eventuele schade Ann-Sophie onverwijld en deugdelijk in gebreke te stellen, bij ontstentenis waarvan hij geacht zal worden afstand te doen van elk (vorderings)recht lastens Ann-Sophie. De ingebrekestelling moet een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de beweerde schade bevatten zodat Ann-Sophie adequaat kan reageren. Alleszins verliest Opdrachtgever elk (vorderings)recht lastens Ann-Sophie indien hij heeft nagelaten om (i) de schade onmiddellijk nadat deze zich heeft voorgedaan, te beperken, (ii) te voorkomen dat andere of bijkomende schade zou ontstaan of (iii) alle noodzakelijke informatie met betrekking tot de beweerde schade aan Ann-Sophie te bezorgen.

5.8 De aansprakelijkheid van Ann-Sophie is in alle gevallen beperkt tot het laagste van volgende bedragen: (i) de dekking verleend door de BA verzekeraar van Ann-Sophie; (ii) het bedrag dat overeenstemt met het laagste bedrag van de vergoedingen die door Ann-Sophie in het kader van de Overeenkomst werden ontvangen voor de uitvoering van Diensten of (iii) het bedrag vermeld in de offerte voor de Diensten die aanleiding zouden geven tot de aansprakelijkheid.

5.9 Opdrachtgever zal Ann-Sophie integraal en in hoofdsom, interesten en (gerechts- en advocaten)kosten vrijwaren voor alle aanspraken of vorderingen van derden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst of de Diensten door Ann-Sophie geleverd.

6. Intellectuele eigendomsrechten

6.1 Behoudens schriftelijk anders overeengekomen, behoren alle intellectuele eigendomsrechten op creaties of werken (waaronder, maar niet beperkt tot tekens, logo’s, branding, marketingmateriaal, websites, applicaties, software, tekst(en), video’s, foto’s of enige andere content of informatie) die Ann-Sophie heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst tot de exclusieve eigendom van Ann-Sophie of haar licentiegevers.

6.2 Ann-Sophie is te allen tijde gerechtigd om Diensten te signeren en/of haar (handels- en/of merk)naam, logo of merkteken daarop te vermelden. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding van de intellectuele eigendomsrechten van Ann-Sophie te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken. 

6.3 Opdrachtgever garandeert dat hij gerechtigd is eventuele software en/of gegevens die hij op enigerlei wijze gebruikt of bewaart via de Diensten, te gebruiken en/of te bewaren (bijvoorbeeld als licentiehouder of titularis van de erop betrekking hebbende intellectuele eigendomsrechten). Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat Ann-Sophie voor de uitvoering van Diensten gebruik maakt of kan maken van bepaalde opensourcesoftware of freeware onder licenties die bepalingen kunnen bevatten die voorrang hebben op huidige algemene voorwaarden.

6.4 Onverminderd artikel 6.1 hierboven en onder voorbehoud van integrale betaling door Opdrachtgever van alle facturen van Ann-Sophie, verleent deze laatste aan Opdrachtgever, die aanvaardt, een exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie om van de creaties die door Ann-Sophie werden ontwikkeld in het kader van de Overeenkomst en/of de Diensten en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Ann-Sophie, gebruik te maken in het kader van zijn economische activiteiten.

6.5 De licentie vermeld in artikel 6.1 geldt uitsluitend voor gebruik van de betreffende creatie(s) door de Opdrachtgever zelf en, indien er in het kader van een Dienst meerdere ontwerpen worden tot stand gebracht door Ann-Sophie, enkel voor het door de Opdrachtgever gekozen ontwerp.

7. Verwerking van persoonsgegevens

7.1 Op de verwerking van persoonsgegevens door Ann-Sophie in het kader van de Overeenkomst en/of de Diensten is de geldende privacyregelgeving van toepassing. In de zin van voormelde privacyregelgeving is Opdrachtgever de verwerkingsverantwoordelijke en derhalve degene die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Ann-Sophie is enkel verwerker in de zin van voormelde privacyregelgeving en verwerkt de persoonsgegevens louter ten behoeve van of in opdracht van Opdrachtgever.

7.2 Opdrachtgever en Ann-Sophie verklaren de privacyregelgeving na te leven. Opdrachtgever zal Ann-Sophie integraal en in hoofdsom, interesten en (gerechts- en advocaten)kosten vrijwaren voor alle aanspraken of vorderingen van derden in dit verband. 

7.3 Opdrachtgever, als verwerkingsverantwoordelijke, en Ann-Sophie, als verwerker, zullen in ieder geval een verwerkersovereenkomst afsluiten i.d.z.v. artikel 28 van de Verordening (EU) 2016/679 (“GDPR”) die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst en/of de Diensten en als bijlage bij de Overeenkomst wordt gevoegd (“Verwerkersovereenkomst”).

8. Marketing

De Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat Ann-Sophie (de naam, (merk)teken/logo en/of marketingmateriaal van) Opdrachtgever, alsook de Diensten die Ann-Sophie voor de Opdrachtgever heeft geleverd, mag vermelden en gebruiken voor haar eigen marketingdoeleinden.

9. Beëindiging van de overeenkomst

De Overeenkomst kan steeds zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang worden beëindigd: (i) bij gezamenlijk akkoord van beide partijen; en (ii) in gevolge van een ernstige wanprestatie van Opdrachtgever. Het gebrek aan (tijdige) betaling conform artikel 2.2 wordt in het kader van dit artikel als een ernstige wanprestatie beschouwd.

10. Toepasselijk recht en jurisdictie

De Overeenkomst zal worden uitgelegd in overeenstemming met en beheerst worden door het Belgisch Recht. Alle geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met, deze Overeenkomst vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Gent.