Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen enerzijds Sunday June Comm.V, vertegenwoordig door zaakvoerder Ann-Sophie Degroote, met maatschappelijke zetel te Broekelken 15c, 9991 Adegem en met ondernemingsnummer BE0771.606.294 (“Sunday June”), en anderzijds de opdrachtgever of de klant van Sunday June (“Opdrachtgever”) en zijn van toepassing op elk aanbod van Sunday June of elke overeenkomst tussen Sunday June en Opdrachtgever die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de diensten die Sunday June voor de Opdrachtgever levert, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, merkstrategische diensten, merkdefinitie diensten, merkdesign diensten (o.a. webdesign en hosting), digitale branding diensten, diensten in het kader van merkcontent creatie en levering van externe diensten (b.v. drukwerk, copywriting, sociale mediabeheer), workshops (“Diensten”). De bepalingen van de offerte samen met deze algemene voorwaarden en de Verwerkersovereenkomst vormen samen de overeenkomst met de Opdrachtgever (“Overeenkomst”). De Overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging van de offerte door de Opdrachtgever of door de aanvang van de uitvoering van Diensten door Sunday June indien er geen schriftelijke bevestiging van de offerte bestaat.

1.2 De Overeenkomst vervangt alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze Overeenkomst zouden voorafgaan. Commerciële documenten en aanbiedingen van Sunday June scheppen bijgevolg geen verbintenissen in hoofde van Sunday June.

1.3 De Overeenkomst heeft tevens voorrang op de algemene en andere voorwaarden van de Opdrachtgever, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van de Overeenkomst zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van Sunday June.

2. Uitvoering van diensten

2.1 Algemeen

2.1.1 Sunday June handelt naar best vermogen bij het verstrekken en uitvoeren van Diensten. Alle handelingen van de Sunday June worden als middelenverbintenissen beschouwd.

2.1.2 Indien er termijnen worden vermeld, zijn deze slechts indicatief en vormen zij in hoofde van Sunday June geen resultaatsverbintenis. Het overschrijden van deze termijnen door Sunday June kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding noch tot beëindiging van de Overeenkomst. In geval van niet-levering van Diensten door Sunday June worden de eventueel door de Opdrachtgever betaalde voorschotten terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

2.1.3 Alle door de Opdrachtgever bestelde wijzigingen en/of meerwerken, o.m. m.b.t. de door Sunday June in opdracht van Opdrachtgever ontwikkelde website of webshop of m.b.t. de reeds bestaande en/of door een derde ontwikkelde website of webshop van de Opdrachtgever waarop de Overeenkomst betrekking heeft (hierna: de “Website”), vereisen het voorafgaande akkoord van zowel de Opdrachtgever als Sunday June en kunnen met alle rechtsmiddelen worden bewezen, bijvoorbeeld door de niet-geprotesteerde uitvoering ervan door Sunday June. De Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat elke tussenkomst door Sunday June voor wijzingen, meerwerken, onderhoud en/of reparatie in het kader van de Overeenkomst tot gevolg kan hebben dat de Website en/of de gegevens op of verbonden aan de Website tijdens de duur van deze tussenkomsten niet beschikbaar of onbruikbaar kunnen zijn, zonder dat Sunday June hiervoor op enigerlei wijze aansprakelijk kan worden gesteld.

2.1.4 Elke annulering van Diensten (“Annulering”) door de Opdrachtgever moet schriftelijk binnen 15 werkdagen na datum van totstandkoming van de Overeenkomst conform artikel 1 gebeuren en door Sunday June worden aanvaard. In geval van Annulering is de Opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 25% van de waarde van de offerte verschuldigd.

2.1.5 De Opdrachtgever verbindt er zich toe alle noodzakelijke documentatie en inlichtingen aan Sunday June te bezorgen, alsook de nodige toestemmingen te hebben verkregen, teneinde Sunday June toe te laten haar Diensten correct en tijdig uit te voeren. Als informatieverstrekker staat enkel de Opdrachtgever in voor de juistheid en volledigheid van alle instructies, informatie en mededelingen. Sunday June is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van verkeerde, onnauwkeurige of gebrekkige informatie verstrekt door de Opdrachtgever voor de uitvoering van Diensten, dan wel het gebrek aan toestemmingen.

2.1.6 Tot de Diensten van Sunday June behoort niet het voeren van onderzoek naar het bestaan van, de bescherming door en/of de geldigheid van intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtgever, waaronder maar niet beperkt tot merkenrechten, tekening -of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten, naburige rechten en portretrechten van derden, softwarebescherming, databankrechten, domeinnamen of andere intellectuele eigendomsrechten.

2.1.7 Sunday June behoudt zich het recht voor om voor de uitvoering van (een deel van) bepaalde Diensten een beroep te doen op onderaannemers, freelancers en/of externe leveranciers (bijvoorbeeld een drukker of (web)hosting provider,  merkenregistratie), zonder de Opdrachtgever daarvan vooraf op de hoogte te stellen.

2.1.8 Sunday June behoudt zich eveneens het recht voor om in verband met service, verbetering, onderhoud en beveiliging van de Diensten en/of de systemen van Sunday June, de toegang tot de (de Diensten en/of (onderdelen van) haar systeem (al dan niet tijdelijk) te blokkeren of het gebruik daarvan te beperken, indien dit naar de mening van Sunday June nodig is, zonder de Opdrachtgever daarvan vooraf op de hoogte te stellen.

2.2 Websites

2.2.1 Onverminderd artikel 6 van deze algemene voorwaarden, behoudt Sunday June de (materiële) eigendom van de door haar ontwikkelde Website tot op het ogenblik dat Sunday June integrale betaling door de Opdrachtgever heeft ontvangen. Niettemin, en onverminderd artikel

2.2.2, zullen alle risico’s van verlies, vernietiging of beschadiging van de Website integraal gedragen worden door de Opdrachtgever vanaf de (op)levering. Tot zolang de Opdrachtgever de Website en de uitvoering van de Diensten niet of niet integraal heeft betaald, is het de Opdrachtgever verboden eender welke daad van beschikking te stellen m.b.t. de Website, met inbegrip van verkoop, ruil, schenking, lening of inpandgeving. 

2.2.2. Bij het einde van de implementatie of vanaf de (op)levering van de Website is de Opdrachtgever gehouden (samen met Ann-Sophie) de Website te testen en controleren op gebreken of niet-conformiteit gedurende een periode van 1 maand. Indien tijdens deze testperiode blijkt dat de Website gebreken bevat, zal de Opdrachtgever deze uiterlijk op de laatste dag van voormelde testperiode schriftelijk meedelen aan Sunday June. Sunday June zal de binnen de testperiode opgeworpen gebreken naar best vermogen trachten herstellen. Sunday June heeft hierbij het recht om tijdelijke oplossingen aan te brengen. De Website zal tussen de Opdrachtgever en Sunday June gelden als definitief aanvaard op de eerste dag na voormelde testperiode.

2.2.3 Eventuele klachten m.b.t. gebreken of niet-conformiteit van de Website schorten de betalings)verplichtingen van de Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst niet op.

2.2.4 De bepalingen van huidig artikel 4 gelden enkel voor (de onderdelen van) de Website die het voorwerp uitmaakt van de Overeenkomst. Sunday June is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele gebreken m.b.t. (en/of kan geen enkele garantie leveren voor) (i) producten, software en/of diensten van derden en/of (ii) door derden verrichte wijzigingen, herzieningen of uitbreidingen van of met betrekking tot de Website.

2.2.5 Enkel de Opdrachtgever is aansprakelijk voor het specifieke gebruik dat hij van de Website maakt en/of de doeleinden waarvoor hij de Website gebruikt.

2.3 Starterswebsites in één week

Tijdens deze intensieve vijfdaagse design intensive, spendeert Dienstverlener één volle week aan de website van de klant, 1 uur voor een pre-intensive strategische video call en 1 uur post-intensive support. Daarna volgen nog 30 dagen post-intensive e-mail en tekstgebaseerde support. Het werk wordt uitgevoerd op het kantoor van Dienstverlener, tenzij anders overeengekomen. Taak prioriteiten worden bepaald door Opdrachtgever. Taakplanning door Dienstverlener. Taken worden uitgevoerd tijdens normale kantooruren, nl. van 9u tot 17u op weekdagen.

Tijdens de 30 dagen post-intensive support, zal Opdrachtgever de mogelijkheid hebben om Dienstverlener te contacteren via e-mail. Hij zal een antwoord krijgen via e-mail en/of video tutorials. Niet inbegrepen in deze support: bijkomende design of website aanpassingen die het werk van de week overschrijden. Als Opdrachtgever bijkomende taken heeft die uitgevoerd moeten worden, boekt de klant een nieuwe week. 

Bijkomende design diensten die de deze week overtreffen, kunnen in een nieuwe week uitgevoerd worden aan de normale tarief. Dit wordt afzonderlijk gefactureerd. Niet inbegrepen in de normale prijs zijn hieronder opgesomd (niet limitatief):

  • stockfotografie
  • copywriting/vertalingen
  • licenties voor premium fonts
  • licenties voor premium WordPress plugins
  • allerlei betaalde diensten via een 3de partij

De resultaten van het werk door Dienstverlener, met inbegrip van het originele, creatieve werk, blijft eigendom van de dienstverlener. Opdrachtgever mag dit echter wel gebruiken zoals hij zelf geschikt acht.

Opdrachtgever begrijpt dat elke geschreven uitspraak, afbeeldingen, audio- of video-opnames van Opdrachtgever, kunnen gebruikt worden voor promotie- of reclamedoeleinden. Opdrachtgever gaat akkoord dat de dienstverlener zijn naam, korte biografische omschrijving en geschreven/opgenomen uitspraken mag gebruiken.

De aankoop en betaling van het voorschot is niet-restitueerbaar. De dag kan wel opnieuw ingepland worden d.m.v. een geschreven melding ten laatste 7 dagen op voorhand. Het voorschot is 90 dagen geldig en moet gebruikt worden binnen deze tijdsspanne. Mocht het voorkomen dat het niet lukt om binnen de tijdsspanne van 90 dagen de intensive te laten doorgaan, of mocht Opdrachtgever niet ten laatste 7 dagen voor de aanvang van de intensive een nieuwe dag inplannen, dan vervalt de intensive en kan het voorschot niet meer aangewend worden voor een nieuwe intensive.

Wanneer Opdrachtgever de intensive opnieuw wenst in te plannen NA de tijdsspanne van 90 dagen, kan het voorschot aangewend worden voor een nieuwe intensive aan de tegen dan geldende tarieven, die eventueel hoger of lager kunnen liggen dan de op de oorspronkelijk datum van boeking.

2.4 Technische ondersteuning en onderhoud

Voor diensten van technische ondersteuning en onderhoud, w.o. content management, aanpassingen aan bestaande content, invoegen van nieuwe content, doorvoeren van updates en upgrades aan de Website, beveiligen van de Website en/of het maken van back-ups m.b.t. de Website, kan de Opdrachtgever een afzonderlijke overeenkomst afsluiten met Sunday June.

2.5 Hosting

2.5.1 De Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat Sunday June voor de hostingdiensten verbonden aan de Website, waarvoor de Opdrachtgever desgevallend een afzonderlijke overeenkomst afsluit met Sunday June, beroep doet op een externe dienstverlener of onderaannemer (hosting provider) en met deze laatste een Service Level Agreement (SLA) heeft gesloten waarin de voorwaarden m.b.t. de hostingdiensten zijn opgenomen. De Opdrachtgever kan te allen tijde een kopie opvragen van de actuele versie van deze SLA.

2.5.2 Onverminderd artikelen 5 en 7 van deze algemene voorwaarden en de (bepalingen van de) in 2.4.1 vermelde SLA, is Sunday June voor wat betreft de hostingdiensten niet aansprakelijk voor verlies of lekken van verzonden of opgeslagen gegevens of informatie als gevolg van fouten van Opdrachtgever.

2.6 Domeinnamen

2.6.1 De Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat Sunday June voor de registratie en vernieuwing van domeinnamen samenwerkt met (erkende) registrars. De registratie en vernieuwing van domeinnamen is onderworpen aan de voorwaarden zoals vastgesteld in de reglementen en algemene voorwaarden van de verschillende instanties die toezicht houden op en verantwoordelijk zijn voor het toepasselijke domeinnamensysteem.

2.6.2 Voor registraties in het .be domein is DNS Belgium vzw verantwoordelijk. De algemene voorwaarden van DNS Belgium zijn hier te raadplegen. De Opdrachtgever verklaart uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden de toepassing ervan te aanvaarden.

2.6.3 Sunday June is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het (al dan niet te kwader trouw) registreren van domeinnamen door derden of het op verzoek van de Opdrachtgever registreren van domeinnamen die inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden.

2.7 Workshops

Een inschrijving voor een workshop is een wederzijds engagement. Een workshop is van onze kant uit een engagement t.o.v. een locatie en accommodatie, en is ook een energie- en tijdsinvestering. Om die redenen zijn er een aantal voorwaarden verbonden aan inschrijving en annulatie.

Je inschrijving is definitief na betaling. De betaling bepaalt ook de volgorde van inschrijving van de deelnemers.

Uiteraard is het mogelijk dat een deelnemer de geboekte workshop moet annuleren. Dit zijn de voorwaarden om te annuleren:

  • tot 14 dagen voor de workshop: annulering gebeurt enkel via email naar hallo@ann-sophie.be. We bekijken samen of we jouw deelname kunnen verplaatsen naar een latere datum. Indien dit niet mogelijk of gewenst is, wordt €30 administratiekosten aangerekend, het overige bedrag wordt terugbetaald.
  • minder dan 14 dagen voor de workshop: annulering gebeurt enkel via e-mail. We bekijken samen of we jouw deelname kunnen verplaatsen naar een latere datum. Indien dit niet mogelijk of gewenst is, wordt de helft van het inschrijvingsgeld terugbetaald, tenzij er op het moment van annuleren reeds mensen op de wachtlijst staan, die je plaats effectief innemen. Naast annuleren is het ook mogelijk om iemand anders in jouw plaats te laten deelnemen.
  • Mocht de workshop geannuleerd worden door Sunday June dan wordt het inschrijvingsgeld uiteraard volledig terugbetaald.

Sunday June aanvaardt noch aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de activiteit.

Sunday June heeft het recht de activiteit niet te laten doorgaan, indien twee weken vóór aanvang van de activiteit het aantal inschrijvingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal deelnemers (4 deelnemers).

3. Vergoeding, facturatie en betaling

3.1 De Diensten worden afgerekend zoals bepaald in de Overeenkomst en onafhankelijk van de werkzaamheden van derden. Sunday June heeft tevens het recht om voor de aanvang of tijdens de Diensten een provisie aan te rekenen op de kosten en vergoedingen.

3.2 Alle facturen van Sunday June zijn betaalbaar binnen 14 kalenderdagen na de uitgiftedatum van de factuur. Het bedrag van elke factuur dat niet of niet volledig op de vervaldag is betaald, wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met (i) een interest gelijk aan 1% per maand van niet-betaling, waarbij elke begonnen maand wordt beschouwd als zijnde verlopen, en (ii) een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 15% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van €250. Sunday June is daarnaast gerechtigd de kosten voor ingebrekestelling en aanmaning (“herinneringskosten”) aan te rekenen. Huidig artikel geldt onverminderd het recht van Sunday June een hogere (schade)vergoeding te eisen mits bewijs van hoger werkelijk geleden schade.

3.3 Bij gebrek aan betaling op de datum van opeisbaarheid van één of meer facturen, worden alle openstaande maar nog niet opeisbare facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling lastens Opdrachtgever opeisbaar. De Opdrachtgever is niet gerechtigd facturen van Sunday June te compenseren met eigen facturen.

4. Contractuele tekortkomingen

4.1 In geval van niet-nakoming door Opdrachtgever van één of meer van zijn contractuele verbintenissen, waaronder haar betalingsverplichtingen, zal Sunday June Opdrachtgever per aangetekend schrijven in gebreke stellen. Indien Opdrachtgever na tien (10) kalenderdagen na datum van voormelde ingebrekestelling alsnog in gebreke blijft zijn contractuele verbintenissen na

te komen, heeft Sunday June het recht om: (i) Elke verdere prestatie onder de Overeenkomst op te schorten totdat Opdrachtgever zijn contractuele verbintenissen zal hebben nagekomen. Dit betekent onder meer dat Sunday June de toegang tot de website kan opschorten (met de eventuele onmogelijkheid voor Opdrachtgever om nog elektronische werkzaamheden te verrichten en met de blokkering van de toegang tot de website en/of de gegevens ervan tot gevolg), geen nieuwe back-up van de data van Opdrachtgever dient te maken en de eventueel gemaakte back-ups onbeschikbaar zal maken. Sunday June zal de klant schriftelijk in kennis stellen van deze beslissing. In voorkomend geval is Sunday June op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die de klant of zijn klanten hierdoor zouden lijden (in het bijzonder doch niet beperkt tot verlies van (persoons)gegevens, onmogelijkheid voor Opdrachtgever toegang te verkrijgen tot zijn elektronische documenten, eventueel verlies aan bedrijfswinst etc.); of (ii) De Overeenkomst zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang te ontbinden lastens de Opdrachtgever. In dat geval heeft Sunday June recht op een (bijkomende) schadevergoeding ten laste van de klant, forfaitair begroot op 30% van de overeengekomen totaalprijs van de overeengekomen maar niet uitgevoerde Diensten.

4.2 In zoverre de Opdrachtgever in gebreke blijft om één of meer openstaande facturen ten aanzien van Sunday June (geheel of gedeeltelijk) te voldoen of haar andere verbintenissen na te komen, heeft Sunday June het recht de uitvoering van haar Overeenkomsten (bijvoorbeeld de toegang tot de website) met de Opdrachtgever op te schorten tot wanneer alle openstaande facturen integraal worden aangezuiverd inclusief de toegevoegde schadevergoeding, verwijlinteresten en herinneringskosten (in welk geval Opdrachtgever tevens aan Sunday Juneeen vergoeding verschuldigd zal zijn van €250 (excl. btw) voor reactivering van de Diensten) dan wel de Overeenkomst conform artikel 9 te beëindigen, ongeacht of de openstaande factuur al dan niet betrekking heeft op die Overeenkomst waarvoor de Diensten worden uitgevoerd. In voorkomend geval is Sunday June op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever of haar klanten zouden lijden ten gevolge van voormelde opschorting of beëindiging. In geval van beëindiging van de Overeenkomst in voormelde zin heeft Sunday June recht op een (bijkomende) schadevergoeding ten laste van Opdrachtgever, forfaitair begroot op 25% van de overeengekomen totaalprijs van de overeengekomen maar nog niet uitgevoerde Diensten.

5. Klachten en aansprakelijkheid

5.1 Klachten betreffende de Diensten of (protest van) facturen dienen binnen de acht kalenderdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk aan Sunday June via het e-mailadres hallo@ann-sophie.be te worden gemeld (in geval van protest van facturen dient Opdrachtgever tevens de reden(en) van protest te vermelden). Bij gebrek aan melding binnen deze termijn kan Sunday June niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade en worden de facturen geacht te zijn aanvaard. In elk geval, verjaart iedere vordering ten aanzien van Sunday June met betrekking tot Diensten na één jaar na ontvangst van de factuur voor de geleverde Diensten.

5.2 Sunday June is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van haar bewezen eigen zware fout, bedrog of opzet bij de uitvoering van de Diensten. In geen geval is Sunday June aansprakelijk voor enige indirecte schade of gevolgschade waaronder onder meer tijdverlies, verlies van klanten, winstderving, verlies van inkomsten, verlies van kansen of zakelijke opportuniteiten, verlies aan goodwill, schade aan materiaal of software van derden, dataverlies, inbreuken op beveiliging en verspreiding van vertrouwelijke gegevens – deze laatste twee echter onder voorbehoud van bepalingen inzake aansprakelijkheid in de GDPR – of enige andere vorm van economische schade. 

5.3 De Opdrachtgever verbindt er zich toe Sunday June integraal en in hoofdsom, interesten en (gerechts- en advocaten)kosten te vrijwaren voor elke vordering of aanspraak van een derde die voortvloeit uit, of verband houdt met, deze Overeenkomst en de Diensten door Sunday June voor de Opdrachtgever uitgevoerd.

5.4 Sunday June is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, zowel directe als indirecte en/of gevolgschade, die zou voortvloeien uit: (i) eventuele storingen, fouten, onderbrekingen, virussen of gebreken in of het tijdelijk niet, niet juist of niet volledig beschikbaar zijn of functioneren van de (computer)systemen van Opdrachtgever; (ii) (de inhoud van) de (persoons)gegevens of informatie die via de Diensten worden bewaard of uitgewisseld, onverminderd de geldende privacyregelgeving (en artikel 6 hieronder) en de tussen partijen afgesloten verwerkersovereenkomst; en (iii) onderbrekingen in de Diensten als gevolg van onvoorziene gebeurtenissen, server of internet malfuncties of overmacht. Desgevallend wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om de uitvoering van de Diensten terug op te starten, zonder dat Sunday June enige schadevergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd is.

5.5 Indien er sprake is van technische problemen, is Sunday Junee gerechtigd de toegang tot (onderdelen van) de Diensten en/of (onderdelen) van haar systeem en/of interfaces (al dan niet tijdelijk) onmiddellijk en op ieder gewenst moment te blokkeren of het gebruik daarvan te beperken en /of andere maatregelen te nemen indien dit naar mening van Sunday June nodig is, zonder de Opdrachtgever daarvan vooraf op de hoogte te stellen en zonder dat Sunday June enige schadevergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd is.

5.6 Sunday June kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de schade, die zou voortvloeien uit (zelfs zware of opzettelijke) fouten of tekortkomingen van aangestelden van Sunday June of van onderaannemers, freelancers of derde leveranciers waarop zij een beroep doet voor de uitvoering van (een deel) van de Diensten of die zou voortvloeien uit fouten, storingen of gebreken in de (computer)systemen van haar aangestelden, onderaannemers, freelancers of externe leveranciers. Sunday June kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor vorderingen ingesteld door derden tegen de Opdrachtgever naar aanleiding van een merkenregistratie die zij laat uitvoeren door een gemachtigde.

5.7 Onder alle omstandigheden dient Opdrachtgever na de vaststelling van eventuele schade Sunday June onverwijld en deugdelijk in gebreke te stellen, bij ontstentenis waarvan hij geacht zal worden afstand te doen van elk (vorderings)recht lastens Ann-Sophie. De ingebrekestelling moet een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de beweerde schade bevatten zodat Sunday June adequaat kan reageren. Alleszins verliest Opdrachtgever elk (vorderings)recht lastens Sunday June indien hij heeft nagelaten om (i) de schade onmiddellijk nadat deze zich heeft voorgedaan, te beperken, (ii) te voorkomen dat andere of bijkomende schade zou ontstaan of (iii) alle noodzakelijke informatie met betrekking tot de beweerde schade aan Sunday June te bezorgen.

5.8 De aansprakelijkheid van Sunday June is in alle gevallen beperkt tot het laagste van volgende bedragen: (i) de dekking verleend door de BA verzekeraar van Sunday June; (ii) het bedrag dat overeenstemt met het laagste bedrag van de vergoedingen die door Sunday June in het kader van de Overeenkomst werden ontvangen voor de uitvoering van Diensten of (iii) het bedrag vermeld in de offerte voor de Diensten die aanleiding zouden geven tot de aansprakelijkheid.

5.9 Opdrachtgever zal Sunday June integraal en in hoofdsom, interesten en (gerechts- en advocaten)kosten vrijwaren voor alle aanspraken of vorderingen van derden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst of de Diensten door Sunday June geleverd.

6. Intellectuele eigendomsrechten

6.1 Behoudens schriftelijk anders overeengekomen, behoren alle intellectuele eigendomsrechten op creaties of werken (waaronder, maar niet beperkt tot tekens, logo’s, branding, marketingmateriaal, websites, applicaties, software, tekst(en), video’s, foto’s of enige andere content of informatie) die Sunday June heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst tot de exclusieve eigendom van Sunday June of haar licentiegevers.

6.2 Sunday June is te allen tijde gerechtigd om Diensten te signeren en/of haar (handels- en/of merk)naam, logo of merkteken daarop te vermelden. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding van de intellectuele eigendomsrechten van Sunday June te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken. 

6.3 Opdrachtgever garandeert dat hij gerechtigd is eventuele software en/of gegevens die hij op enigerlei wijze gebruikt of bewaart via de Diensten, te gebruiken en/of te bewaren (bijvoorbeeld als licentiehouder of titularis van de erop betrekking hebbende intellectuele eigendomsrechten). Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat Sunday June voor de uitvoering van Diensten gebruik maakt of kan maken van bepaalde opensourcesoftware of freeware onder licenties die bepalingen kunnen bevatten die voorrang hebben op huidige algemene voorwaarden.

6.4 Onverminderd artikel 6.1 hierboven en onder voorbehoud van integrale betaling door Opdrachtgever van alle facturen van Ann-Sophie, verleent deze laatste aan Opdrachtgever, die aanvaardt, een exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie om van de creaties die door Sunday June werden ontwikkeld in het kader van de Overeenkomst en/of de Diensten en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Ann-Sophie, gebruik te maken in het kader van zijn economische activiteiten.

6.5 De licentie vermeld in artikel 6.1 geldt uitsluitend voor gebruik van de betreffende creatie(s) door de Opdrachtgever zelf en, indien er in het kader van een Dienst meerdere ontwerpen worden tot stand gebracht door Ann-Sophie, enkel voor het door de Opdrachtgever gekozen ontwerp.

7. Verwerking van persoonsgegevens

7.1 Op de verwerking van persoonsgegevens door Sunday June in het kader van de Overeenkomst en/of de Diensten is de geldende privacyregelgeving van toepassing. In de zin van voormelde privacyregelgeving is Opdrachtgever de verwerkingsverantwoordelijke en derhalve degene die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Sunday June is enkel verwerker in de zin van voormelde privacyregelgeving en verwerkt de persoonsgegevens louter ten behoeve van of in opdracht van Opdrachtgever.

7.2 Opdrachtgever en Sunday June verklaren de privacyregelgeving na te leven. Opdrachtgever zal Sunday June integraal en in hoofdsom, interesten en (gerechts- en advocaten)kosten vrijwaren voor alle aanspraken of vorderingen van derden in dit verband. 

7.3 Opdrachtgever, als verwerkingsverantwoordelijke, en Ann-Sophie, als verwerker, zullen in ieder geval een verwerkersovereenkomst afsluiten i.d.z.v. artikel 28 van de Verordening (EU) 2016/679 (“GDPR”) die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst en/of de Diensten en als bijlage bij de Overeenkomst wordt gevoegd (“Verwerkersovereenkomst”).

8. Marketing

De Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat Sunday June (de naam, (merk)teken/logo en/of marketingmateriaal van) Opdrachtgever, alsook de Diensten die Sunday June voor de Opdrachtgever heeft geleverd, mag vermelden en gebruiken voor haar eigen marketingdoeleinden.

9. Beëindiging van de overeenkomst

De Overeenkomst kan steeds zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang worden beëindigd: (i) bij gezamenlijk akkoord van beide partijen; en (ii) in gevolge van een ernstige wanprestatie van Opdrachtgever. Het gebrek aan (tijdige) betaling conform artikel 2.2 wordt in het kader van dit artikel als een ernstige wanprestatie beschouwd.

10. Toepasselijk recht en jurisdictie

De Overeenkomst zal worden uitgelegd in overeenstemming met en beheerst worden door het Belgisch Recht. Alle geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met, deze Overeenkomst vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Gent.